Fanziny
Digitalizované fanziny     Souvislosti     Seznam fanzinů     Obálky fanzinů     karel506@post.cz     Nechte vzkaz      Navštivte nás na Facebooku
 
první strana předchozí strana na úvod fanzinu další strana poslední strana
Wellse myslitele. V protikladu k modernímu socialismu Wells
nevěřil na sociální revoluci. Ale v utopickém románě "Až spáč 
procitne" ukazuje Wells jinou variantu budoucnosti než v "Li-
tech jako bozi". Zde zůstává i v daleké budoucnosti u moci tří- 
da kapitalistů a ve světě vysoké technické vyspělosti je vyko- 
řisťování ještě bezohlednější než na začátku našeho století. 
Stále se zostřující třídní rozpory nutně vyústí v sociální 
revoluci.
   Wells, ač zastánce postupné přeměny lidské společnosti 
k lepšímu, své stanovisko v posledních letech svého života ra-
dikálně změnil. Těsně před svou smrtí, v roce 1946 dává svůj 
hlas KS Velké Británie.
   Největší předností Wellsova díla je jeho velké vypravěč-
ské umění. Jeho příběhy strhávají a okouzlují čtenáře nesčet-
nými a přitom dobře promyšlenými nápady. Zvláštní skloubení 
utopických motivů /o kterých autor sám mnohokrát říká, že oprav-
du utopické jsou/ se zcela realistickými popisy a postřehy do-
dává jeho příběhům naprostou věrohodnost. V tom tkví jeho kou-
zlo a tím položil základy dnešnímu vědeckofantastickému románu.
   Wells zanechal čtenářům i svým následníkům nepřeberné 
bohatství kolem sta knih, studií úvah povídek a románů. Nej-
více ovšem z oblasti utopické prózy, ačkoli jeho nejlepší dí- 
la tvoří realistické romány z maloobchodního prostředí, polo- 
autobiografické knihy, kde se stále vrací k poněkud groteskní 
postavě běžného Angličana, tak pevně sevřeného a brzděného ne- 
konečnou řadou předsudků a nesmyslných tradic. Wells se často 
se svým jemně ironizovaným hrdinou ztotožňuje, stejně jako se 
ztotožňuje s panem Barnstaplem. "Lidé jako bozi" jsou vlastně 
autorovým pojítkem mezi realistickými romány jako "Příběh pana 
Pollyho", "Kipps" nebo "Tono-Bungay" a jeho utopiemi. Zda si 
Wells očima pane Barnstapla představuje reakci svého prostředí 
na budoucí svět Utopie. V jiném románu "Sen" se naopak vrací 
člověk budoucnosti do naší doby a prožívá mládí zhruba podob-
nénu mládí Wellsovu. Tedy i fantastický román má u Wellse 
autobiografické prvky.
   Fantastické motivy Wellsova díla zahrnují nepřebernou šká-
lu situací a motivů. Od výpravy pozemšťanů na Měsíc /"První li-
dé na Měsíci"/ a vpádu Marťanů na naši planetu /"Válka světů"/, 
přes vědecký objev, který má za následek neviditelnost hrdiny 
/"Neviditelný"/ nebo pokusy pološíleného lékaře, který chce 
přetvářet zvířata v lidi /"Ostrov doktora Moreaua"/ až k po-
divuhodným cestám do budoucnosti /"Stroj času"/ nebo do minulos-
ti /"Příběh z doby kamenné"/. Před první světovou válkou napsal 
Wells román "Válka ve vzduchu", kde předvídal hrůzu leteckých 
zbraní a varoval před nedozírnými následky, jaké by mohla mít 
světové válka na civilizaci.
   Někteří kritikové staví Wellsovy fantastické povídky a krat-
ší novely nad jeho utopická romány. Klasickými dílky svého dru-
hu jsou "Údolí slepců" nebo mistrná povídka "Člověk, který uměl 
dělat zázraky". Nejzávažnějším článkem v celé Wellsově utopic-
ké tvorbě však zůstává román "Lidé jako bozi", který je základ- 
ním klíčem k pochopení autora.
   Je zajímavé, že román neměl v Anglii při svém prvním vy- 
dáni velký uspěch. Ačkoli několik kritiků pochopilo jeho výz-
nam i myšlenkový dosah, většina se shodovala s názory otce Amer-
tona, že nazí Utopijci neuznávají měšťanskou formu manželství, 
jsou vlastně projevem hlubokého morálního úpadku Wellsova ide-
álního lidstva. Wells nastavil zrcadlo náboženským pokrycům 
a jejich obraz je nutně musel znepokojit. Nahotou Utopijců

             - 5 -